het-touwhuis-slide-1
het-touwhuis-slide-2
het-touwhuis-slide-3
Het Touwhuis in Rotterdam, sinds 1933 in touw.

Privacyverklaring

Download versie

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Ch.O.A. van der Valk BV, handelend onder de naam Het Touwhuis

(KvK nummer: 24063038), Goudsesingel 85, 3031 EE, Rotterdam (www.touwhuis.nl), verder alleen genoemd onder de naam Het Touwhuis.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Het Touwhuis verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kan Het Touwhuis een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen

 • Toestemming van de betrokken persoon (nieuwsbrieven, overeenkomsten)
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking

Het Touwhuis verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • webshop overeenkomsten
 • relatiebeheer
 • nieuwsbrieven
 • product- en dienstontwikkeling
 • administratieve handelingen
 • het bepalen van strategie en beleid
 • personeelsadministratie
 • sollicitatieprocedure
 • aanbiedingen

Het Touwhuis verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. Het Touwhuis gaat een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kan Het Touwhuis u niet van dienst zijn.

Iedereen kan zich voor de nieuwsbrief opgeven, Het Touwhuis stuurt u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee Het Touwhuis kan volgen hoeveel mensen de nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. Er wordt niets op naam geregistreerd, er wordt alleen algemene informatie gebruikt om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief. Als u zichzelf afmeldt, ontvangt u geen nieuwsbrief meer van Het Touwhuis.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door Het Touwhuis worden verzameld. Het Touwhuis registreert wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website wordt gebruikt (zie onze cookieverklaring).

Verstrekken van persoonsgegevens

Het Touwhuis heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen, correspondentiegegevens op te slaan en om de dienstverlening te verbeteren.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Het Touwhuis haar werk niet doen en kan zij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Het Touwhuis.

Daarnaast gebruikt Het Touwhuis uw gegevens om contact op te nemen om bijvoorbeeld; uw order te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens

Het Touwhuis verwerkt uw gegevens in een Database, dit systeem gebruikt Het Touwhuis alleen voor de verwerking van uw gegevens en ontwikkeling van onze producten en diensten. Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden, voor doeleinden die nodig zijn om diensten te kunnen leveren en voor nakoming van de gemaakte overeenkomst.

Met de “derden” waar Het Touwhuis gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkers)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Webshop

De persoonsgegevens die u verstrekt via de webshop, zullen niet commercieel gebruikt worden.

De webshop is ontwikkeld met behulp van de software van Designpro. Persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening aan Het Touwhuis beschikbaar stelt, worden met hen gedeeld. Designpro heeft toegang tot uw gegevens om de technische ondersteuning te bieden. Designpro zal uw gegevens ook nooit gebruiken voor een ander doel.

Designpro is verplicht om passende veiligheidsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die wij met hen gesloten hebben. Deze maatregelen bestaan uit een SSL-verbinding, sterke wachtwoorden en beveiligde dataopslag. Designpro houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Webhosting

Het bedrijf Designpro levert de webhosting- en maildiensten. Designpro kan gegevens verzamelen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Hierbij worden geen persoonsgegevens verstrekt.  Designpro is verplicht op grond van de overeenkomst die Het Touwhuis met  Designpro gesloten heeft, alle gegevens geheim te houden.

Facturatiesysteem 

Voor het afhandelen van de betalingen in de webshop maakt Het Touwhuis gebruik van een facturatiesysteem. Door middel van dit facturatiesysteem kunt u vooraf betalen of met inachtneming van de betalingstermijn op de factuur.

Beoordelingen

Het Touwhuis verzamelt geen reviews (beoordelingen) op de site.

Verzending en Logistiek

Als u een bestelling bij Het Touwhuis plaatst, is het de taak van Het Touwhuis om uw pakket bij u te laten bezorgen. Het Touwhuis maakt gebruik van de diensten van Select Courier (soms andere pakketdiensten) voor het uitvoeren van deze leveringen. Het is daarbij noodzakelijk dat uw n.a.w. gegevens met hen gedeeld worden. Select Courier gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht/overeenkomst. In het geval dat Select Courier een derde partij inschakelt (bijvoorbeeld in een tijd van drukte), stelt Select Courier uw gegevens ook aan de derde partij ter beschikking. Select Courier is verplicht uw privacy te waarborgen.

Bewaren gegevens

Het Touwhuis zal uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Bij een sollicitatie zullen persoonsgegevens worden bewaard zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.

Indien er geen relatie tot stand komt bij een sollicitatieprocedure, zullen de gegevens verwijderd worden of Het Touwhuis vraagt toestemming aan u om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

Het Touwhuis maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Het Touwhuis maakt dan ook gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat.

Social Media Buttons

Het Touwhuis heeft een aantal social media Buttons op haar website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy Shield. Het Touwhuis maakt gebruik van:

 • Facebook
 • Twitter

Links naar andere websites

De internetpagina’s van de website bevatten links naar andere websites. Het Touwhuis is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Het Touwhuis vallen. Het Touwhuis verwijst u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

Het Touwhuis zal in geval van een datalek binnen de website, dit direct melden aan het webdesignbedrijf Designpro. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Designpro zal op haar beurt binnen de gestelde termijn een melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens. Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Indien er een datalek ontstaat via andere wegen, zal Het Touwhuis daar net zo zorgvuldig mee omgaan als hierboven beschreven, waarbij Het Touwhuis zelf de nodige meldingen zal doen.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Het Touwhuis vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Het Touwhuis verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Dit kunt u doen door contact op te nemen via info@touwhuis.nl.

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Het Touwhuis zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Touwhuis maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van haar klanten. Toch is dit niet geheel een automatische besluitvorming, er wordt door Het Touwhuis besloten of er wel of geen onderzoek gedaan wordt naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Het Touwhuis ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Het Touwhuis kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Medewerking strafrechtelijk onderzoek

In bijzondere gevallen kan Het Touwhuis gehouden worden aan een wettelijke verplichting tot het delen van gegevens op verzoek van de overheid. In dergelijke gevallen zal Het Touwhuis niet anders kunnen dan deze gegevens te delen, maar zij zal zich verzetten voor zo ver de wet dat toestaat.

Wijzigingen

Het Touwhuis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website: www.touwhuis.nl.